Prechod na úvodnú stránku | Prechod na obsah |
Staromestská a.s.
Staromestská a.s. Logo Staromestská a.s. Logo
Prechod na začiatok stránky
Hlavná stránka | Profil obstarávateľa

Profil obstarávateľa

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Staromestská a.s.

IČO: 35804092

Vajanského nábrežie 3 ,

811 02 Bratislava - Staré Mesto Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Vajanského nábrežie 3, Bratislava

Kontaktná osoba: Ing.Erik Zagyi

Telefón: +421 259246332

Email: erik.zagyi@staremesto.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.staromestska.eu

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Nákup elektrického čistiaceho stroja

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: Číslo oznámenia vo VVO: 1297-WYT, číslo VVO 14/2014 z 22.01.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 11.02.2014

Dátum odoslania tejto informácie: 05.02.2014

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk) 1